Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.12.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.12.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Избор на зам.-председател на ПК по Здравеопазване и социална политика;
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Русе за периода април – октомври 2011 г. – Контролен лист № 1
3. Определяне размера на такса битови отпадъци за висшите училища на територията на общината /Русенски университет „Ангел Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите/ – Контролен лист № 2
4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Контролен лист № 3
5. Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „СБАЛПФЗ – Русе” ЕООД – Контролен лист № 5
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 година – Контролен лист № 9
7. Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2012-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – Контролен лист № 11
8. Отпускане на персонална пенсия – Контролен лист № 13
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – Контролен лист № 15
10. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г. – Контролен лист № 22
11. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие – Контролен лист № 24
12. Реализиране от Община Русе на проект „Социално предприятие обществена трапезария” по ОП „РЧР” схема „Нови възможности” – Контролен лист № 25
13. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)