Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 21.02.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика
Заседание на 21.02.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №52 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №61 – Отдаване под наем на част от имот – ЧОС, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
3.Контролен лист №66 – Решение за придобиване на дълготраен материален актив от „Комплексен онкологичен център-Русе”-ЕООД.
4.Контролен лист №67 – Прекратяване на договора за контрол на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов”-ЕООД.
5.Контролен лист №68 – Даване съгласие „ДКЦ-1-Русе”-ЕООД да сключи договор за кредит-овърдрафт за закупуване на дигитална система.
6.Контролен лист №70 – Приемане на стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за европейска столица на културата през 2019г.
7.Контролен лист №71 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
8.Контролен лист №78 – Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – ПОС.
9.Контролен лист №79 – Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
10.Контролен лист №80 – Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2011г.
11. Допълнение към Решение № 1127, прието с протокол № 56/24.02.2011 г. от Общински съвет – Русе.
12. Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект по ОП „Регионално развитие” в партньорство с Община Иваново и Община Борово
13. Други

Председател:
/д-р Т. Константинова/