Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 13. 03. 2012 г., 14 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13. 03. 2012 г., 14 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. К.л.86 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
2. К.л.87 Предложение за разкриване на услуга „Център за ранна интервенция” – Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа на територията на Община Русе
3. К.л.88 Учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Янтра” № 5, на „Център за психично здраве-Русе” ЕООД.
4. К.л.92 Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
5. К.л.95 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
6. К.л.97 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
7. К.л.99 Приемане изменение на обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б” / пл. „Свобода/ и специфични правила за приложението й
8. К.л.100 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
9. К.л.102 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011 – 2013 г.”
10. К.л.103 Приемане на нов Правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
11. К.л.106 Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/
12. К.л.107 Утвърждаване на списъци на общински жилища на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)