Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 10.04.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 10.04.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №115 – Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012г.

2.Контролен лист №116 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.

3.Контролен лист №119 – Даване на съгласие на „ДКЦ-2-Русе”-ЕООД за сключване на анекс към договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца.

4.Контролен лист №120 – Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества-Русе.

5.Контролен лист №126 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

6.Контролен лист №135 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

7.Контролен лист №139 – Приемане на решение за намаляване капацитета на социална услуга „Център за временно настаняване” като делегирана държавна дейност, във връзка с писмо вх.№24/442/20.02.2012г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”.

8.Контролен лист №140 – Отмяна на Решение №1288, прието с Протокол №61/14.07.2011г., и на Решение №777, прието с Протокол №37/28.01.2010г., на Общински съвет Русе и предложение за разкриване на нова социална услуга в Община Русе – „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства”.

9.Контролен лист №142 – Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

10. Опрощаване на държавни вземания

Председател:
/д-р Т. Константинова/