Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 12.06.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.06.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л. 168 Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 173 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 174 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-публична общинска собственост на детска ясла № 15, намираща се територията на община Русе.
4. К.Л. 177 Корекция на бюджета на Община Русе за 2012 г.
5. К.Л. 182 Разкриване на нова социална услуга в общността „Приют за лица” в гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, считано от 01.01.2013 г.
6. К.Л. 186 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация
7. К.Л. 188 Приемане на решение за разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск
8. К.Л. 189 Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”
9. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост
10. К.Л. 195 Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
11. К.Л. 196 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” – Георги Александров Божков
12. К.Л. 198 Създаване на ново общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
13. К.Л. 200 Приемане на декларация
14. К.Л. 201 Отчет за дейността на ОбС – Русе за периода ноември 2011 г. – май 2012 г.
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Теодора Константинова)