Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 03.07.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.07.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. ОТНОСНО: К.Л.168 Приемане на наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

2. ОТНОСНО: К.Л.208 Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. Черно море” № 2, на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе към Агенцията за социално подпомагане.
3. ОТНОСНО: К.Л.209 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-публична общинска собственост.
4. ОТНОСНО: К.Л.210 Отпускане на персонална пенсия
5. ОТНОСНО: К.Л.211 Отпускане на персонална пенсия
6. ОТНОСНО: К.Л.212 Отпускане на персонална пенсия
7. ОТНОСНО: К.Л.213 Отпускане на персонална пенсия
8. ОТНОСНО: К.Л.214 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
9. ОТНОСНО: К.Л.215 Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе

10. ОТНОСНО: К.Л.216 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

11. ОТНОСНО: К.Л.219 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС – Русе за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

12. ОТНОСНО: К.Л.221 Закриване филиала на Домашен социален патронаж с.Тетово

13. ОТНОСНО: К.Л.222 Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
14. ОТНОСНО: К.Л.223 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
15. ОТНОСНО: К.Л.233 Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

16. ОТНОСНО: К.Л.236 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

17. ОТНОСНО: К.Л.252 Промяна в наименованието на местността “Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе

18. ОТНОСНО: Опрощаване на държавно вземане
19. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Теодора Константинова)