Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА за заседанието на 11.09.12, 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.09.12, 14.00 ч., Заседателна зала

1. 257 Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
2. 269 Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
3. 270 Промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. 271 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
5. 275 Проектиране и изграждане на нова водопроводна мрежа и ремонт на покривите на складове и лечебно терапевтични работилници в „Център за психично здраве – Русе” ЕООД
6. 276 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
7. 289 Създаване на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария”
8. 291 Разкриване на пункт на Детска млечна кухня – Русе за раздаване на храна за деца до 3 години в сградата на Обединено детско заведение „Синчец”, кв. Средна кула, ул. „Бачо Киро” № 10.
9. 292 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе
10. 293 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г.
11. 294 Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
12. 297 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 г.
13. 300 Промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Д-Р Т. КОНСТАНТИНОВА)