Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.10.2012г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.10.2012г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист №305 – Отпускане на персонална пенсия.
2. Контролен лист №309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
3. Контролен лист №314 – Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Тракция”, №25, на Сдружение с обществено полезна дейност „Русенска католическа организация-Каритас”.
4.Контролен лист №315 – Приемане на декларация.
5.Контролен лист №316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
6.Контролен лист №317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период”.
7.Контролен лист №320 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл.Горанов”-ЕООД Русе.
8.Контролен лист №321 – Даване на съгласие „КОЦ-Русе” ЕООД да участва с наддавателно предложение в обявена публична продан на имот – масивна двуетажна сграда в гр.Русе, ж.к.”Родина 1 и 2”, ул.”Стоян Заимов”, №2А.
9.Контролен лист №326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе.

Председател:
/д-р Т. Константинова/