Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 04.12.2012 г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.12.2012 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. 349 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. 350 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. 351 Отпускане на персонална пенсия
4. 357 Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината: РУ „Ангел Кънчев” – Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе
5. 358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
6. 359 Съгласуване на Годишен план за 2013 г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе.
7. 360 Избор на управител на „Обреден дом” ЕООД
8. 363 Предоставяне безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, представляващ Дом за стари хора „Приста”
9. 369 Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 22 на Общински съвет- Русе за осъществяване на публично- частни партньорства
10. 374 Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален Доверителен ЕкоФонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Радост“ в гр. Русе“
11. 375 Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”
12. 376 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
13. 381 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”
14. 382 Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
15. 383 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе
16. 384 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.
17. Опрощаване на задължение на Стела Петрова Кирилова
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)