Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 15.01.2013г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 15.01.2013г., 14.00 часа, Заседателна зала

1.К.Л. №1 – Запазване на цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
2.К.Л. №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.
3.К.Л. №4 – Отпускане на персонална пенсия.
4.К.Л. №15 – Приемане на решение за увеличаване капацитета на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип – 1” с доставчик на услугата Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум”, с местонахождение гр.Русе, ул.”Неофит Рилски” №66.
5.К.Л. №16 – Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г.
6.К.Л. №17 – Провеждане на публични конкурси за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.
7.К.Л. №20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
8.К.Л. №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
9.К.Л. №23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
10.К.Л. №24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
11.К.Л. №25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Д-Р Т. КОНСТАНТИНОВА)