Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 16.04.2013г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 16.04.2013г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. к.л. 104 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд.
2. к.л. 107 Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос №2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ към Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013
3. к.л. 124 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за промяна на вида и капацитета на социалната услуга Център за временно настаняване.
4. к.л. 129 Даване съгласие на “ДКЦ -2- Русе” ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца
5. к.л. 133 Стартиране на процедура по чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за намаляване капацитета на дома за деца лишени от родителски грижи „Надежда“ гр. Русе и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа гр. Русе
6. к.л. 134 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
7. к.л. 148 Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
8. к.л. 149 Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
9. к.л. 156 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
10. к.л. 159 Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
11. к.л. 160 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост
12. к.л. 162 Разкриването на нова социална услуга: Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като държавно делегирана дейност, с капацитет 10 места, считано от 01.07.2013 г.
13. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)