Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 14.05.2013г., 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 14.05.2013г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
2. К.Л.164 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008г на Общински съвет – Русе, определящо финансирането, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе.
3. К.Л.167 Учредяване безвъзмездно право на управление , върху общински имот в с. Просена на ОДЗ „ Приказен свят” с. Николово
4. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
5. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
6. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
7. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
8. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
9. К.Л.182 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17
10. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработвене на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
11. К.Л.196 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци
12. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
13. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)