Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 11.06.2013г., 14.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 11.06.2013г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.197 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.205 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
3. К.Л.206 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе
4. К.Л.209 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
5. К.Л.210 Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
6. К.Л.211 Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД
7. К.Л.212 Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД
8. К.Л.213 Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни завдения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД
9. К.Л.215 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе
10. К.Л.216 Удостояване на доц. Д-р инж. Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе”
11. К.Л.217 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”
12. К.Л.223 Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе
13. К.Л.224 Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”,договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013г.
14. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)