Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 02.11.2009 г., 16.00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

Дневен ред
за заседанието на 02.11.2009 г., 16.00

1. Приемане на парцеларен план за техническа инфраструктура на обект: „Доизграждане на колектор – Чародейка и отливен канал до река Дунав” – КЛ 593;

2. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 595;

3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. – КЛ 613;

4. Даване на съгласие за подписване на запис на заповед за авансово плащане по проект BG 161PO001/1.4-03/2-8/006 „Укрепване на свлачище по откос но бул. „Придунавски – Русе – КЛ 616 ;

5. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – КЛ 617;

6. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе – КЛ 620;

7. Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от ОбС Русе – КЛ 621.