Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 09.05.2011, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.05.2011, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2010 г., избор на експерт счетоводител и определяне на дивидент– КЛ 1068
2. Междинна оценка за изпълнението на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013 г. за периода 2007-2010 г. и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе за периода 2011-2013 г. – КЛ 1070
3. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в & 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 1071
4. Обявяване на имоти-частна общинска собственост за публична общинска собственост – КЛ 1088
5. Предоставяне за индивидуално ползване на общински пасища и мери от ОПФ в землището на гр.Русе – КЛ 1089
6. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-частна общинска собственост – КЛ 1091
7. Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе”, приета от Общински съвет Русе (Решение № 132 по Протокол № 23/29.09.2000 г., посл.изм.Решение № 896 по Протокол № 44/20.05.2010 г. – КЛ 1092
8. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. – КЛ 1094
9. Приемане на беспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/ и обявяване на 17 май (денят на клането в Батак) за ден на поклонение на жертвите на геноцида над българите в Османската империя– КЛ 1097
10. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – посмъртно д-р Александър Романов Доганов – КЛ 1098
11. Избора на контрольори в общинските търговски дружества – КЛ 1099
12. Приемане на обръщение към правителството на Република България и Националния осигурителен институт – КЛ 1100
13. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – КЛ 1101
14. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на врезни вещества в атмосферния въздух на Община Русе – КЛ 1105
15. Приемане на Годишен план за действие – 2011 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015) – КЛ 1106

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)