Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 04.07.2011, 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.07.2011, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – КЛ 1145
2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г.– КЛ 1148
3. Сключване на рамково споразумение за сътрудничество със СНЦ „Индустриален клъстер ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” /ИКЕМ/ – КЛ 1152
4. Издигане кандидатурата на Русе за европейска столица на културата и участие в процедурите по кандидатстване за европейската титла – КЛ 1153
5. Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе” – КЛ 1154
6. Маркиране и ползване – извлечение за 2011 г. в горските територии, собственост на Община Русе в землището на с.Тетово от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат – КЛ 1164
7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права ва територията на Община Русе – КЛ 1171
8. Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе – КЛ 1172
9. Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 7 на Общински съвет-Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 и РИЕ от ЗУТ-зона „Б” /пл.”Свобода”/ и специфичните правила за приложението и – КЛ 1173
10. Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе – КЛ 1176

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)