Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 06.06.2011, 16.00 ч

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.06.2011, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе местност „Божанова ливада”– КЛ 1110
2. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се а в землището на град Русе местност „Божанова ливада” – КЛ 1111
3. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе местност „Буйна Яна”– КЛ 1112
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе местност „Нови Халваджи” – КЛ 1113
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с яввно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе местност „Орта Екенлик” – КЛ 1114
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с яввно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе местност „Божанова ливада” – КЛ 1115
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 г. върху част от имот № 051001 от общински горски фонд землище с.Хотанца за разполагане на кошери с пчелни семейства – КЛ 1119
8. Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово за временно възмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. от Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат – КЛ 1120
9. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – КЛ 1128
10. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на животв кварталите Средна кула и Долапите – КЛ 1137
11. Вземане на решение за даване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя с предназначение – пасище и мера в друга територия в с.Червена вода, във връзка със ситуиране на нов гробищен парк – КЛ 1139
12. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. и План-сметката на Специален фонд за инвестиции и ДМА към общините на Община Русе за 2011 г. – КЛ 1143

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)