Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 05.12.11, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.12.11, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Русе за периода април – октомври 2011 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 1/23.11.2011 г.

2. Определяне размера на такса битови отпадъци за висшите училища на територията на общината /Русенски университет „Ангел Кънчев” и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите/
Вносители: общинските съветници Бедрос Пехливанян, Иван Иванов; Проф. дтн Христо Белоев; Искрен Веселинов; Д-р Т. Константинова; Мирослав Манолов; Д-р Дениз Зия;
Контролен лист № 2/25.11.2011 г.

3. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Вносител: Доц. Васил Пенчев – Председател на Общински съвет Русе
Контролен лист № 3/28.11.2011 г.

4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011 година
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 9/28.11.2011 г.

5. Съгласуване на годишен план за 2012 г. и актуализирана оценка на риска към стратегически план 2012-2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 11/28.11.2011 г.

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 15/28.11.2011 г.

7. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 22/28.11.2011 г.

8. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
Вносител: Доц. Васил Пенчев – Председател на Общински съвет Русе
Контролен лист № 24/28.11.2011 г.

9. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, гори в земеделски земи собственост на Община Русе на „СЦДП“ ДП-ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав“ гр.Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 26/28.11.2011 г.

10. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)