Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 20.02.12, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.02.12, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 52/10.02.2012 г.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
Вносители: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 71/13.02.2012 г.

3. Приемане на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 70/13.02.2012 г.

4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 59/13.02.2012 г.

5. Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на чл.19, ал.11 и чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ, и §27, ал. 2 т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ(ДВ,бр.62/2010 г.)
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 75/13.02.2012 г.

6.Мотивирано искане от ОСЗ – Русе по реда на §27, ал. 2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010 г.), във връзка с чл. 19, ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 76/13.02.2012 г.

7. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Ново село.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 74/13.02.2012 г.

8. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Просена, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Сандрово.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 84/13.02.2012 г.

9. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землището на с.Сандрово.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 85/13.02.2012 г.

10. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на Община Русе за 2011 г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 80/13.02.2012 г.

11.Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2011 г.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 81/13.02.2012 г.

12.Одобряване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 79/13.02.2012 г.

13.Даване на съгласие за предоставяне за управление и експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе, Канални помпени станции 1 и 2 и прилежащите им съоръжения на ВиК – Русе
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 82/13.02.2012 г.

14.Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)