Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 12.03.12, 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.03.12, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените градски автобусни линии от Общинската транспортна схема. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения. Определяне цена на конкурсната документация.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 86/05.03.2012 г.

2. Предоставяне безвъзмездно за управление, за срок до 31.12.2012 г. на част от недвижим имот-частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев” № 45, на Областна дирекция „Земеделие” гр. Русе.
Вносители: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 90/05.03.2012 г.

3. Придобиване в собственост от Община Русе на недвижим имот, собственост на физическо лице с идентификатор 63427.15.431 по кадастралната карта на град Русе, в местността „Кръста”, землище на град Русе.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 94/05.03.2012 г.

4. Приемане изменение на обща схема на зона по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет Русе за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ – зона „Б” / пл. „Свобода/ и специфични правила за приложението й
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 99/05.03.2012 г.

5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 100/05.03.2012 г.

6. Съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Газопровод Русе-Гюргево” (междусистемна връзка България-Румъния), която ще бъде изградена на територията на република България
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист №101/05.03.2012 г.

7. Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2011 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011 – 2013 г.”
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 102/05.03.2012 г.

8. Приемане на нов Правилник и актуализиране на състава на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 103/05.03.2012 г.

9. Приемане на нов правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности” /ОПКД/
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 106/05.03.2012 г.

10.Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ст. Станчев)