Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 09.04.12, 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.04.12, 15.30ч., Заседателна зала

1. Откриване на процедура за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в местност „Дрибака 4-5” в землището на с.Николово, Община Русе.
Вносител: Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе
Контролен лист № 113/02.04.2012 г.

2. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2012г
Вносители: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 115/02.04.2012 г.

3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист №116/02.04.2012 г.

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на дела на общината от недвижим имот №030018 в землището на с.Басарбово, община Русе, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 124/02.04.2012 г.

5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе, местност „Горни Растов”.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 125/02.04.2012 г.

6.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 126/02.04.2012 г.

7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе, местност „Орта Екенлик
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 129/02.04.2012 г.

8.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на с.Николово, Община Русе, местност „Плужна”.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 132/02.04.2012 г.

9. Приемане на решение за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 135/02.04.2012 г.

10. Допълване на Приложение №1 към Решение №119 на ОбС-Русе, прието с Протокол №8/22.03.2012г., относно предоставяне за индивидуално ползване на пасища и мери – публична общинска собственост.
Вносител: Пламен Стоилов-Кмет на Община Русе
Контролен лист № 141/02.04.2012 г.

11.Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)