Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 07.05.12, 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.05.12, 15.30ч., Заседателна зала

1. 1.Контролен лист №143 – Изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. .Контролен лист №144 – Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе.
3. Контролен лист №147 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г
4. Контролен лист №148 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от бюджет 2012г., утвърден с Решение №69/16.02.2012г. на Общински съвет Русе – Приложение №17.
5. .Контролен лист №150 – Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013г. в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2010г. – 2015г./
6. Контролен лист №151 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от национален Доверителен ЕкоФонд.
7. Контролен лист №152 – Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012г. и откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Агропродукт”-АД
8. Контролен лист №154 – Приемане на Годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители.
9. Контролен лист №155 – Определяне на представители на Общината в Съвети на директорите на търговски дружества с общинско участие
10. Контролен лист №165 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с.Червена вода, Община Русе, местността „Коцева чешма”, представляващ имот №045001
11. Контролен лист №166 – Определяне размер на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012г
12. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)