Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 18.01.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 18.01.10, 16.00 ч.

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2009-2010 г. – КЛ 653
2. Изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет – КЛ 656
3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 658
4. Изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 659
5. Промени в Наредба № 16 – КЛ 660
6. Приемане допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 661
7. Изменение и допълнение в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – КЛ 662
8. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе – КЛ 663
9. Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе – КЛ 664
10. Изготвяне на икономически мерки от Кмета на Общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с общинско участие – КЛ 670
11. Решение за промени в числеността на ОП „Комунални дейности” – общински приют за безстопанствени животни Русе – КЛ 679
12. Обявяване на недвижими имоти частна общинска собственост за имоти – публична общинска собственост – КЛ 685
13. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в & 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 686
14. Насрочване на местен референдум – КЛ 687

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)