Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 11.06.2012г., 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 11.06.2012г., 15.30 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №172 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура – ел.кабел ниско напрежение.
3.Контролен лист №173 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
4.Контролен лист №177 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
5.Контролен лист №178 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе.
6.Контролен лист №179 – Предоставяне за общо ползване на одобрените в годишния план за паша за 2012г. – публична общинска собственост на ГД”Мартен”.
7.Контролен лист №180 – Безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост..
8.Контролен лист №183 – Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект – микроязовир в с.Тетово.
9.Контролен лист №186 – Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС и взаимодействията му с общинската администрация.
10.Контролен лист №194 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост.
11.Контролен лист №195 – Промяна на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
12.Контролен лист №196 – Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков.
13.Контролен лист №198 – Създаване на общинско предприятие с наименование „Русе арт” и приемане на правилник за организацията, дейността и неговото управление.
14.Контролен лист №199 – Придобиване в собственост на Община Русе на имоти – държавна собственост.
15.Контролен лист №200 – приемане на декларация.
16.Контролен лист №201 – Отчет на дейността на Общински съвет Русе.
17.Разни.

Председател:
/Станимир Станчев/