Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 10.09.12, 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.09.12, 15.30 ч., Заседателна зала

1. 257 Утвърждаване на Общинска транспортна схема в частта междуселищни линии. Утвърждаване на маршрутните разписания. Определяне на линии и курсове за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица
2. 261 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма”
3. 264 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а ЗСПЗЗ.
4. 265 Обявяване на имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска собственост.
5. 269 Решение за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект “Духът на Дунав в пристанищните общности” одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
6. 270 Промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. 271 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година
8. 276 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2011 г.
9. 277 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово
10. 279 Продължаване с анекс до 31.12.2013 год. на Договорите за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе със „СЦДП“ ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат и „СЦДП” ДП ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав” гр. Русе
11. 290 Решение за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД .
12. 292 Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе
13. 293 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2012 г.
14. 294 Изпълнение на дейностите по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе” и определяне на зони за въздействие.
15. 295 Даване на съгласие за замяна на общински с държавни поземлени имоти в горски територии, частна собственост
16. 296 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе
17. 297 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2012 г.
18. 300 Промени в Наредба 16 на Общински съвет- Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(СТ. СТАНЧЕВ)