Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 08.10.12, 15.30часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.10.12, 15.30ч., Заседателна зала

Контролен лист №306 – Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.
Контролен лист №307 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план за техническа инфраструктура-ел. Кабел ниско напрежение.
Контролен лист №309 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г
Контролен лист №315 – Приемане на декларация.
.Контролен лист №316 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
Контролен лист №317 – Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161РО001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“
Контролен лист №319 – Даване на съгласие за изграждане на съоръжение – инсталация за оползотворяването на отпадъци преди депонирането им и определянето собствеността на съоръжението.
Контролен лист №326 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общинския съвет Русе с Решение №392 по Протокол №21/18.12.2008г., изм. С Решение №48/30.12.2012г./
Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)