Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 14.01.13, 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.01.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №1 – Запазване цените по Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
2. Контролен лист №3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г. на част от недвижим имот -частна общинска собственост , намиращ се в гр.Русе , ул.“Фердинанд“ №3А, на Министерството на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование.
3. Контролен лист №9 – Откриване процедура на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
4. Контролен лист №16 – Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от01.02.2013г.
5. Контролен лист №20 – Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл.56 и чл.57 от ЗУТ.
6. Контролен лист №21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. И приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.
7. Контролен лист №22 – Промяна на Решение №299/20.09.2012г. на ОбС Русе за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект-микроязовир „Тетово“, в землището на с. Тетово.
8. Контролен лист №23 – Допълнение на решение №415, прието с протокол №18 / 13.12.2012г. Относно : Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.4. „ Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.
9. Контролен лист №24- Годишен отчет за 2012г. за изпълниние Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.
10. Контролен лист №25 Приемане на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013-01.2014г..
11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)