Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 13.05.13, 15.30часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.05.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №163 – Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе.
2. Контролен лист №165 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на водопровод, захранващ ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „ Кантона „, землище на с. Басарбово.
3. Контролен лист №166 – Разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв.651 е по регулационния план на гр.Русе.
4. Контролен лист №169 – Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе.
5. Контролен лист №170 – Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе.
6. Контролен лист №171 – Избиране на председател на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори.
7. Контролен лист №172 – Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012г. На общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители.
8. Контролен лист №173 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху публична общинска собственост- плувен комплекс в „ Парка на младежта „.
9. Контролен лист №174- Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе“ АД.
10. Контролен лист №176- Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
11. Контролен лист №177- Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с. Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери-публична общинска собственост.
12. Контролен лист №178- Годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013г.
13. Контролен лист №179- Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще“ – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“
14. Контролен лист №181- Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013г.
15. Контролен лист №186- ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ.
16. Контролен лист №193- Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Русе, юридически лица извършващи търговска дейност с риболовни принадлежности и Клубовете по спортен риболов на територията но Община Русе.
17. Контролен лист №196- Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци.
18. Относно: Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен фининсов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“.
19. Относно:Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
20. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)