Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 10.06.13, 15.30 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.06.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №197 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
2. Контролен лист №199 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, местност „Хаджигенова чешма“.
3. Контролен лист №200 – Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект – гр.Русе“, по Лот 2 „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр.Русе“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
4. Контролен лист №201 – Безвъзмездно приемане на активи, изградени по Финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект – гр.Русе“, по Лот 1 „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр.Русе“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
5. Контролен лист №202 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, гр.Русе, ул.“16-та“, местност „Люляците 1,2“.
6. Контролен лист №203 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, гр.Русе, местност „Барбуков трап“.
7. Контролен лист №204 – Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.
8. Контролен лист №205- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 на Общинския съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе.
9. Контролен лист №206- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общинския съвет – Русе.
10. Контролен лист №209- Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година.
11. Контролен лист №210- Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
12. Контролен лист №211- Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД.
13. Контролен лист №212- Провеждане на конкурс за управител на „ Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД.
14. Контролен лист №213- Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества – лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ ЕООД, „Диагностично-консултативен център-2-Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ ЕООД и „Център за психични заболявания-Русе“ ЕООД.
15. Контролен лист №214- Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост в землището на с.Николово.
16. Контролен лист №215- Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013г. На територията на гр.Русе , съгласно Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе.
17. Контролен лист №216-Удостояване на доц. Д-р Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе“.
18. Контролен лист №217-Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение“.
19. Контролен лист №223- Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет.
20. Контролен лист №224- Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе“, договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, ФИНАНСИРАН ПО оп „Регионално развитие“ 2007-2013г.
21. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)