Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 01.07.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №228 – Безвъзмездно приемане на активи, монтирани по програма ИСПА, финансов меморандум 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект – гр.Русе, компонент „Оборудване за обновление на помпени станции за питейна вода – гр.Русе“ от Възложителя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на Бенефициента – Община Русе.
2. Контролен лист №230 – Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ЕООД.
3. Контролен лист №231 – Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1- Русе“ ЕООД.
4. Контролен лист №239 – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии.
5. Контролен лист №240 –Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение“.
6. Контролен лист №241 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Люляците 1 и2“ в землището на гр.Русе.
7. Контролен лист №242 – Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за съоражение за първоначално разтоварване на улова в ПИ с идентификатори 3.510,3.511,132.6 и 132.1 в гр.Русе.
8. Контролен лист №243- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.2426 по кадастралния план на местност „Дрибак“ -4,5, с.Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе.
9. Контролен лист №244- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.145.87 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността “Кадишева нива“.
10. Контролен лист №245- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.12 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността “Караач“.
11. Контролен лист №246- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.99 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността “Мерата“.
12. Контролен лист №247- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.7 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността “Нови Халваджи“.
13. Контролен лист №249- Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година.
14. Контролен лист №251- Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 “Деца и младежи в риск“, Компонент 2- „Грижа за деца в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009/2014.
15. Контролен лист №254- Изменение на годишния план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТД ДЛС“Дунав“ Русе за 2013г..
16. Контролен лист №255- Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013г.
17. Контролен лист №256-Приемане правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имущество на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията..
18. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(С. Станчев)