Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.10.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №329 – Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020г.
2. Контролен лист №331 – Корекция на бюджета.
3. Контролен лист №333 – Изменение на Наредба №6.
4. Контролен лист №334 – Предоставяне ползването на гори и горски площи от общинския горски фонд за 2014 г. На ДЛС „Дунав“-Русе и ДЛС „Сеслав“-Кубрат..
5. Контролен лист №338 – Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе, местност „ Под Ормана“.
6. Контролен лист №335 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“.
7. Контролен лист №309 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Русе и землището на с.Басарбово .
8. Контролен лист №310- Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка“, землището на град Русе по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинска собственост.
9. Контролен лист №315- Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Русе, м. „Караманлийка“, на собсвеника на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
10. Контролен лист №317- Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“.
11. Контролен лист №318- Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделса земя – наводнена нива в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила“..
12. Контролен лист №319- Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35, ал,3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово.
13. Контролен лист №320- Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.
14. Контролен лист №326- Отмяна на Решение №542 прието с Протокол №24/25.04.2013г. на ОбС-Русе.
15. Контролен лист №328- Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план ПУП -Скица-предложение за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по кадастралната карта на гр.Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.
16. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)