Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология на 02.12.13, 15.30ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02.12.13, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №362 – Съгласуване на Стратегически план зе периода 2014-2016г. и Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе .
2. Контролен лист №363 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището град Русе.
3. Контролен лист №364 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището град Русе.
4. Контролен лист №365 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет .
5. Контролен лист №368 – Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Николово, Община Русе.
6. Контролен лист №369 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот- залесена горска територия в землището на с.Николово, местност „Липата“.
7. Контролен лист №373 – Одобряване на годишен план за паша на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината.
8. Контролен лист №390- Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на демократичните сили“.
9. Контролен лист №391- Доклад на работната група по Решение №749 прието с Протокол №29/ 19.09.2013г.
10. Контролен лист №392- Избор на обществен посредник на територията на Община Русе.
11. Контролен лист №395- Корекция на бюджета на Община Русе за 2013г.
12. Контролен лист №396- Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе.
13. Контролен лист №397- Паркстрой.
14. Контролен лист №398- Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България.
15. Контролен лист №401- Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“- гр.Кубрат за 2014г.
16. Контролен лист №402- Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2014г.
17. Контролен лист №403- Определяне на началните продажни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе.
18. Контролен лист №405- Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014г. от приходите от таксата за битови отпадъци.
19. Контролен лист №408- Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/.
20. Контролен лист №409- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.
21. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)