Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 08.03.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.03.10, 16.00 ч.

1. Правилник за дейността на обществения посредник – КЛ 696
2. Изменение на правилника за организацията и дейността на ОбС – КЛ 698
3. Провеждане на конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя – КЛ 699
4. Провеждане на конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя – КЛ 700
5. Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие – КЛ 701
6. Годишен отчет за програмата за управление на дейностите по отпадъците – КЛ 708
7. Годишен отчет на програмата за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. – КЛ 709
8. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009 г. и план 2010 г. – КЛ 710
9. Изменение на Наредба № 16 за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе– КЛ 711
10. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства – КЛ 712
11. Изработване на лесоустройствен проект за горите и горския поземлен фонд – КЛ 718
12. Определяне на оценки на общински земи по параграф 4 – КЛ 723
13. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода август 2009 г. – февруари 2010 – КЛ 686

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)