Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за 10.02.14, 15.30ч.

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.02.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №442 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за ел. захранване с ниско напрежение на поземлен имот 87700.24.11 в землището на с.Ястребово.
2. Контролен лист №443 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура – водопроводно и газопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 в местност „Караач“, землище на гр.Русе.
3. Контролен лист №444 – прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Общината в съсобствен имот, намиращ се в землището на гр.Русе, местност „Астърджийка“, представляващ ПИ с идентификатор 63427.166.360 на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.34, ал.1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе.
4. Контролен лист №445 – Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка“, землище на гр.Русе по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.
5. Контролен лист №446 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе.
6. Контролен лист №447 – Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Николово, Община Русе.
7. Контролен лист №448 – Разрешение за изработване изменение на ПРЗ в частта – ВиК схема към подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Вилна зона на с.Николово.
8. Контролен лист №451 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе .
9. Контролен лист №452- Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр.Русе“ на проф. д-р Петър Иванов.
10. Контролен лист №454- Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 63427.186.13. в местност „Гъстите круши“, землище на гр.Русе.
11. Контролен лист №457- Избор на Управител на „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД.
12. Контролен лист №458- Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна“ АОС №473/12.12.2006г., кв.ДЗС, гр.Русе.
13. Контролен лист №459- Приемане на краен ликвидационене баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
14. Контролен лист №461- Правилника за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе.
15. Контролен лист №462- Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе.
16. Контролен лист №463- Поставяне на паметен знак.
17. Контролен лист №464- Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе през2013г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014г.
18. Контролен лист №465- Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2013г.
19. Контролен лист №466- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2371 по кадастралната карта на гр.Русе, находящ се в местността „Караач“.
20. Контролен лист №467- Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.89 в землището на с.Николово, находящ се в местността „Дрибак 6“.
21. Контролен лист №468- Приемане Подробен устройствен план – ПЗ на УПИ І-7520 – За озеленяване и УПИ ІІ-7280 – З обществено-обслужващи дейности – паркинг кв. 874, ЦГЧ, гр.Русе.
22. Контролен лист №469- Утвърждаване на Програма „Спорт 2014“ с промяна на Приложение №1 и Приложение №3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009г., изменен с Решение № 803/25.02.2010г., Решение № 1113/17.03.2011г., Решение № 127/22.03.2012г., Решение № 477/21.02.2013г. На Общински съвет Русе.
23. Контролен лист №470- Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе.
24. Контролен лист №471- Приемане на Общинската Програма за закрила на детето – 2014г.
25. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)