Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 14.04.14, 15.30ч.

1. Контролен лист №519 –Именуване на площад.
2. Контролен лист №526 – Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУБ/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта на сдружение „Караманлийка 2“ в местност „Караманлийка “, землище на гр.Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе.
3. Контролен лист №527 – Одобряванена подробен устройствен план /ПУБ/ – Парцеларен план за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 в местност „ Харманлъка“, землище на гр.Русе .
4. Контролен лист №528 –Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на основание чл. 21, ал.3, от ЗМСМА с Решение №15 по Протокол №3/15.12.2011г., изменен с Решение №281/12.07.2012г., Решение №528/21.03.2013г., Решение №884/23.01.2014г..
5. Контролен лист №530 –Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, гр.Русе местност „Барбуков трап“.
6. Контролен лист №532 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово.
7. Контролен лист №535 – Приемане на Декларация за признаване геноцида срещу българския народ, извършен от Османската империя.
8. Контролен лист №537 –Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе .
9. Контролен лист №539 – Определяне на годишна наемна цена за земеделски земи от Общинския поземлен фонд на Община Русе.
10. Контролен лист №540- Удостояване на проф. ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ DHC mult с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“.
11. Контролен лист №541 – Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Русе за 2014 година и прогноза за 2015г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година.
12. Контролен лист №544 – Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ и Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“.
13. Контролен лист №545 – Кандидатстване на Община Русе за безвъзмездно финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., чрез Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“
14. Контролен лист №546 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Хаджигенова чешма“, землище гр. Русе .
15. Контролен лист №550 – Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Червена вода.
16. Контролен лист №552 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот в кв.ДЗС, ул.“ Чинар„ , гр.Русе.
17. Контролен лист №553 – Откриване на процедура за приватизация на общински имот – бивша поликлиника в с.Тетово, АОС №3944/28.10.2002г.
18. Контролен лист №556 – Корекции на бюджета на Община Русе за 2014г.
19. Контролен лист №557 – Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе“ ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе“ АД.
20. Контролен лист №559 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 в землището на кв.Средна кула, гр.Русе, находящ се в местността „ДЗС-Птичарника“.
21. Контролен лист №560 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с номер 027005 в землището на с.Николово с ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село“.
22. Контролен лист №562 – Допълване на годишния план за паша в частта за землището на с.Червена вода и с.Басарбово за разпределение на пасища, мери за общо и индивидуално ползване, находящи се в землищата на с.Червена вода и с.Басарбово
23. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)