Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология за заседанието на 12.05.14, 15.30ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Земеделие и Екология
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.05.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №568 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе .
2. Контролен лист №571 – Приемане на решение за изменение на Решение №580/25.04.2013 г. на общински съвет-Русе.
3. Контролен лист №572 – Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
4. Контролен лист №573 – Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
5. Контролен лист №574 –Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
6. Контролен лист №577 – Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител .
7. Контролен лист №578 – Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
8. Контролен лист №583 –Допълнение на годишния план за паша в частта на землището на с. Хотанца за разпределение на пасища, мери индивидуално ползване.
9. Контролен лист №585 – Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост.
10. Контролен лист №587- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
11. Контролен лист №588 – Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.
12. Контролен лист №589 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година.
13. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)