Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.06.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Предложение на общински съветник за мерките, които взема общинска администрация за борба с популацията на кърлежите и комарите
2. Контролен лист №591 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на село Басарбово.
3. Контролен лист №597 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Астарджийка“, землище на град Русе.
4. Контролен лист №601 – Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от имот 000203, местност „Батмиш“, землище на с. Червена вода по КВС с ЕКАТТЕ 80460 и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята.
5. Контролен лист №602 –Безвъзмездно приемане на активи, изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе“, на подобект III „Главен профил II – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа – гр. Русе – Лот 2“, от Възложителя – Министерство на регионалното развитие (МРР) на Бенефициента – Община Русе.
6. Контролен лист №605 –Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година.
7. Контролен лист №607 – Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.
8. Контролен лист №610 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.33 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“.
9. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)