Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Земеделие и Екология

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Земеделие и Екология

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 09.06.14, 15.30ч., Заседателна зала

1. Контролен лист №616 –Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Мартен.
2. Контролен лист №617 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се землището на град Русе.
3. Контролен лист №618 – Приемане на Решение за откриване на процедура за продажба на земеделски имот №185023, находящ се в землището на с.Долно Абланово, Община Русе, местността „Над селото“, описан в Акт за частна общинска собственост 03476/06.12.2000г., чрез публичен търг с явно наддаване.
4. Контролен лист №619 –Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
5. Контролен лист №620 –Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в землището на с.Николово.
6. Контролен лист №622 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на село Басарбово.
7. Контролен лист №632 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2164 в землището на гр. Русе, местност „Караач“.
8. Контролен лист №632 – Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с номера №503.740 и №503.741 по плана на новообразуваните имоти на местността Дрибак 4,5, с.Николово, Община Русе.
9. Контролен лист №634 – Стратегия за стопанисване и управление на поземлени имоти, с предназначение – земеделски земи, собственост на Община Русе.
10. Контролен лист №635 – Решение за разпореждане с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, с площ от 10,933 дка, находящ се в местност „Слатина“, землище Русе, предмет на АОС №6031 от 15.07.2009г.
11. Контролен лист №637 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр.Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
12. Контролен лист №639 – Одобряване на подробен устройствен план/ПУБ/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение.
13. Контролен лист №640 – Одобряване на подробен устройствен план/ПУБ/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за ПИ 218014, местност „Плужина“, землището на с.Николово, Община Русе.
14. Контролен лист №641 – Даване на предварително съгласие за трасе на външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност „Над село“, землище на с.Николово.
15. Контролен лист №642 –Одобряване на подробен устройствен план/ПУБ/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ 027051 по КВС на с.Сандрово, Община Русе.
16. Контролен лист №645 – Съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възтановена собственост, публична общинска собственост, землището на с.Сандрово, Община Русе.
17. Контролен лист №651 – Приемане на Наредба №13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.
18. Контролен лист №653 – Решение за изработване на подробен устройствен план/ПУБ/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до ПИ 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр.Русе.
19. Контролен лист №654 – корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година.
20. Контролен лист №655 – Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014г.
21. Контролен лист №656 – Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр.Русе.
22. Контролен лист №657 – Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014г.
23. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(С. Станчев)