Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 12.04.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.04.10, 16.00 ч.

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – контролен лист 732;
2. Промени в правилника за организацията и управлението на ОП „Комунални дейности” – контролен лист 733
3. Изменение на Наредба 16 – контролен лист 734;
4. Допълнение на Наредба 18 – контролен лист 735;
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския посредник на Община Русе – контролен лист 736;
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19 ал.8 т.1 ЗСПЗЗ – контролен лист 738
7. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Община Русе – контролен лист 741;
8. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – контролен лист 748
9. Допълнение на Наредба 16 – контролен лист 753;
10. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – контролен лист 757;
11. Изменение на Решение на ОбС № 802, прието с протокол № 38 от 18. 02. 2010 г. – контролен лист 758;
12. Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – контролен лист 760;
13. Корекция на план-сметка за разходите по дейности, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от такса за битови отпадъци – контролен лист 761;
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)