Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 07.06.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.06.10, 16.00 ч.

1. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – КЛ 799;
2. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите, които ще се финансирет през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в гр. Русе – КЛ 805;
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 г. – КЛ 808;
4. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – КЛ 809;
5. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 812;
6. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието, младежта и науката – КЛ 813;
7. Изменение и допълнение на Решение № 847, прието с протокол № 42 от 22.04.2010 г. на ОбС – Русе – КЛ 814;
8. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19 ал.8 т.1 ЗСПЗЗ – КЛ 815;
9. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общински поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2010/2011 г. и разрешаване сключване на договор за наем на земеделски земи от Резервния фонд – КЛ 816.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)