Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 06.12.10, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.12.10, 16.00 ч.

1. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе-Бъзън. Утвърждаване на маршрутното разписание. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на превоза. Утвърждаване на условията и изискванията към кандидатите. Утвърждаване на критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участници в конкурса. Определяне състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения – КЛ 931
2. Предоставяне за управление земите на закритотото ОУ „Христо Ботев” с.Червена вода на Кметство Червена вода – КЛ 940
3. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания – КЛ 932
4. Контрольори в общинските търговски дружества – КЛ 941
5. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007 – 2011 г. – КЛ 942
6. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – КЛ 943
7. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по лините на масовия градски транспорт /МГТ/, с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти – КЛ 945
8. Корекция на план-сметката на разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци, във връзка с осигуряване на средства за почистване в т.ч. снегопочистване на озеленени терени за широко обществено ползване на територията на град Русе – КЛ 952
9. Решение за кандидатстване с проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и деклариране наличността на средствата за съфинансиране на проекта – КЛ 953
10. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и деклариране, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – КЛ 954
11. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – КЛ 958
12. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)