Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по земеделие и екология за заседанието на 17.01.11, 16.00 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.01.11, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 963
2. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001.1/1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”– КЛ 964
3. Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – КЛ 965
4. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – КЛ 967
5. Изменение на Решение № 939 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол № 47/15.07.2010 г. – КЛ 969
6. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на туристическа атракция „Градски музеен комплекс” и деклариране наличността на средствата за съфинансиране на проекта, както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция – КЛ 970
7. Годишен отчет за 2010 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г. – КЛ 977
8. Предоставяне управлението на горите и земите от горския и поземлен фонд в землището на с.Тетово, собственост на Община Русе на ДП Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр.Кубрат – КЛ 978
9. Избор на управител на „Паркстрой” ЕООД – КЛ 979
10. Предложение на „ЕГГЕД България” ЕАД за промяна в Договор от 15.10.2008 г. между акционерите на „ЕГГЕД България” ЕАД – КЛ 980
11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества – КЛ 981
12. „Паркстрой” ЕООД – КЛ 984
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя в местността „Под Ормана”, землището на гр.Русе – КЛ 985
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Хотанца, Община Русе – КЛ 986
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Николово, Община Русе – КЛ 987
16. Определяне размера на отчисленията по чл. 71а от Закона за управление на отпадъците – КЛ 989
17. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2011 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011 г. – КЛ 990
18. Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода март-декември 2010 г. – КЛ 991
19. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – КЛ 992

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)