Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по земеделие и екология за заседанието на 04.04.11, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по земеделие и екология

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.04.11, 16.00 ч., Заседателна зала

1. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от Общински съвет Русе (Решение № 1101 по протокол № 75/10.10.2003 г. – КЛ 1042
2. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства за НПО – КЛ 1044
3. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 г. – КЛ 1045
4. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи – КЛ 1048
5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – КЛ 1051
6. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2011/2012 г. – КЛ 1053
7. Решение за приватизация чрез търг на 100 % от капитала на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД Русе – КЛ 1054
8. Освобождаване от ТБО за 2011 г. на средните училища, ЦУТНТ, стопанисващи студентските общежития – КЛ 1059
9. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 1060
10. Промяна на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 1061
11. Изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодествието му с общинската администрация – КЛ 1062
12. Учредяване право на строеж и принципно съгласие за обявяване на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Русе и УПИ ХХІІІ-103 по регулационния план на града, с идентификатор 63427.128.2 за публична общинска собственост – КЛ 1063
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Николово, Община Русе – КЛ 1064
14. Разпределение правото на ползване върху общински пасища и мери от ОПФ в землищата на населените места в Русе – КЛ 1065
15. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – КЛ 1066

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Евгени Велковски)