Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 02.12.2009 г., 10.00 ч., Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 02.12.2009 г., 10.00 ч., Заседателна зала

1. Намаляване активите на Паркстрой – КЛ 622
2. Обявяване на конкурс за управител на Общински пазари –КЛ 623
3. Заличаване на ИСТЪР ЕООД в ликвидация – КЛ 624
4. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията та общината- КЛ 625
5. Приемане наредба за публично-частни партньорства – КЛ 626
6. Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – КЛ 627
7. Включване на общински съветник в комисси за провеждане на процедури за обществени поръчки – КЛ 628
8. Корекция на бюджета – КЛ 629
9. Проект за юбилиен ММД – 2010 – КЛ 630
10. Обявяване на общински имот за ПОС – КЛ 631
11. Конкурс за продажба на недвижим имот в Индустриален парк – КЛ 633
12. Обявяване имот ПОС за ЧОС – КЛ 635
13. Правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост – КЛ 636
14. Приемане на декларация –КЛ 637
15. Търг за преместваеми обекти – КЛ 638
16. Промяна числеността и структурата на общинската администрация – КЛ 639
17. Отдаване под наем на юридическо лице№ 640
18. Отдаване под наем на юридическо лице с нестопанска цел – КЛ 641
19. Изменение на Наредба 2 – КЛ 642
20. Изменение на Наредба 1 – КЛ 643
21. Промени в Наребда 20 – КЛ 645
22. Одобряване на план-сметката за ТБО-2010 – КЛ 646
23. УПС за трафопост – КЛ 647
24. Промяна на решение 613/09 – КЛ 648
25. Промяна на Наредба 16 – КЛ 649
26. Разкриване на филиал „Незабравка” в с. Бъзън , преминаване на читалище „Светлина” с. Бъзън към Община Русе и Увеличаване капацитета на домашен социален патронаж КЛ 650
27. УПС за пристрояване към общестнено обслужваща сграда – КЛ 652