Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 10.03.2010 г. от 10,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Икономическа и инвестиционна политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.03.2010 г. от 10,00 часа

1. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе – КЛ696
2. Допълнение в Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение №774 с Протокол №37/28.01.2010г. – КЛ6967
3. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – КЛ698
4. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19а, ал.8 от ЗСПЗЗ – КЛ699
5. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19а, ал.8 от ЗСПЗЗ – КЛ700
6. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2009г. – КЛ701
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от Обединено детско заведение „Райна Княгиня” –гр. Мартен – КЛ702
8. Решение за разпореждане с движима вещ: товаропътнически автомобил „ЖУК-А-06” – КЛ703
9. Учредяване право на строеж за надстрояване на съществуващ гараж за изграждане на магазин – КЛ704
10. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търговски обект – КЛ705
11. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – КЛ706
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – КЛ707
13. Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2009г. – КЛ708
14. Годишен отчет за изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2009г. – КЛ709
15. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация през 2009г. в Годишен план за работа по приватизация на обшинска собственост през 2010г. – КЛ710
16. Изменине на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе –КЛ711
17. Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общиски съвет Русе за промяна размера на тарифната такса за паша в горите и горските пасища на пчелни семейства – КЛ712
18. Утвърждаване на списъци на общински жилища, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОС – КЛ713
19. Одобряване на оценки за недвижими имоти, отстъпени в право на строеж, в гр. Русе, кв „Средна кула”,ул. „Карлово”№4а и ул.”Слав”№24 – КЛ715
20. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебно заведение –КЛ719
21. Отдаване под наем на помещение ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел –КЛ721
22. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3.00м2 по чл.57 от ЗУТ –КЛ722
23. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право за ползване въз основа наактове, посочени в §4 от ПРЗ наЗСПЗЗ –КЛ723
24. Отпускане на персонална пенсия – КЛ725
25. Отпускане на персонална пенсия – КЛ726
26. Отпускане на персонална пенсия – КЛ727
27. Отпускане на персонална пенсия – КЛ728
28. Продължаване на договорни отношения – КЛ730
29. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе, за периода август-февруари 2010г. – КЛ731

Председател:
(Венцислав Калчев)