Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 16.02.11, 10.00 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 16.02.2011 от 10.00 ч., Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 24.02.2011г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –Контр.лист № 997
2. Учредяване право на строеж за пристрояване на търговски обект –Контр. лист № 998
3. Отдаване под наем на земеделски земи от Общ. Поземлен фонд без търг и конкурс по реда на чл.24а ЗСПЗЗ –Контр. лист № 999
4. Продажба на земя , частна общинска собственост по реда на чл.35,ал3 от ЗОС—Контр.лист № 1001
5. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр. Мартен – Контр.лист № 1002
6. Прекратяване на съсобственост , чрез продажба на частта на общината в имоти – частна общинска собственост , намиращи се в село Бъзън – Контр.лист № 1003
7. Продажба на имот частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда , по реда на чл. 35, ал.3 от ЗОС – Контр.лист № 1005
8. Определяне максималния размер за финансиране на едно проектно предложение съгласно Правилата за реда и условията на финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – Контр.лист № 1006
9. Решение за кандидатстване с проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Русе и деклариране наличността на средствата за съфинансиране– Контр.лист № 1007
10. Решение за изменение на Решение № 1103 прието с Протокол № 54/27.01.2011– Контр.лист № 1008
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на четири броя гаражи –Контр.лист № 1009
12. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на Юридическо лице с нестопанска цел– Контр.лист № 1011
13. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на Юридическо лице с нестопанска цел– Контр.лист № 1012
14. Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2010г и Програма за развитието на туризма в Община Русе през 2011г. – Контр.лист № 1013
15. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общ. Администрация – Контр.лист № 1015

ІІ. Разни
Председател:
(Венцислав Калчев )