Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 07.12.11, 10.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.12.11, 10.00 ч., Заседателна зала

1. Избор на заместник-председател на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет. – к.л. 1

3. Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината. – к.л. 2

4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. – к.л. 3

5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост . – к.л. 6

6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ. – к.л. 7

7. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011 година. –к.л. 9

8. Съгласуване на Годишен план за 2012 г. и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013г. за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе. 11

9. Отпускане на персонална пенсия. – к.л. 13

10. Отчет за 51. МФ “Мартенски музикални дни” Русе – 2011. – к.л. 14

11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. – к.л. 15

12. Проект за 52. Международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе – 2012 г. – к.л. 16

13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Николово. – к.л. 19

14. Откриване на процедура за продажба на общински имот – частна общинска собственост в ЖК „Средна кула”, ул. „Димитър Талев” №2. – к.л. 21

15. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2012г.от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2012 г. – к.л. 22

16. Решение за кандидатстване с проект по Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. – к.л. 23

17. Избор на членове на общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие. – к.л. 24

18. Предоставяне за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на поземлени имоти в горските територии, гори в земеделски земи собственост на Община Русе на „СЦДП” ДП – ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството и сключване на договор. – к.л. 26

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Д. Кънчев)