Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 11.01.12, 10.00 часа

  Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.01.12, 10.00 ч., Заседателна зала

1. Определяне на класирания на второ място участник за концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт на територията на гр.Русе с предоставяне на право на извършване на рекламна и търговска дейност върху тези обекти. – Контролен лист №28

2. Приемане на Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. – Контролен лист №29

3. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2011г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2012г. – Контролен лист №30

4. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и кметствата в Община Русе, считано от 01.02.2012г. – Контролен лист №31

5. Отдаване под наем на помещения в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел. – Контролен лист №32

6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ. – Контролен лист №33

7. Предоставяне на част от имот частна общинска собственост на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа”-Русе. – Контролен лист №34

8. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.- Контролен лист №35

9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ. – Контролен лист №36

10. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СОУ „Възраждане”, СОУЕЕ „Св.Константин Кирил Философ”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Тома Кърджиев”, МГ „Баба Тонка”, ЦДГ „Слънце”, СОУ „Йордан Йовков”. – Контролен лист №37

11. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение. – Контролен лист №38

12. Предварително съгласие за промяна предназначението на пасища и мери. -Контролен лист №39

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Д. Кънчев)