Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. К.Л. № 260 Съгласие за продажба на общински терен от 26 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-244 в кв. 33 по регулационния план на с. Долно Абланово
2. К.Л. № 261 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе
3. К.Л. № 265 Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Русе
4. К.Л. № 306 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат за 2013 г.К.Л. № 266 Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени върху него сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5. К.Л. № 267 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
6. К.Л. № 268 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“
7. К.Л. № 269 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „ Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл
8. К.Л. № 270 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост в гр. Мартен
9. К.Л. № 271 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, бул. „Родина“ №7 Г
10. К.Л. № 272 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Русе, местност „Караманлийка“
11. К.Л. № 273 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построяена върху нея сграда на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС с адрес на имота: ул. „Гео Милев“, жк. „Дружба-1“, гр. Русе
12. К.Л. № 274 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона“ в землището на с. Басарбово
13. К.Л. № 275 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Караач“
14. К.Л. № 276 Приемане на Решение за премахване на сгради с идентификатори по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.5403.5 и 63427.2.5403.6
15. К.Л. № 277 Утвърждаване Управител на „ Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД след проведен конкурс
16. К.Л. № 278 Информация за финансово икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 г.
17. К.Л. № 280 Решение за приватизация чрез търг на общински имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Рига“ №10, ж.к. „Здравец-Изток“
18. К.Л. № 281 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост
19. К.Л. № 282 Учредяване право на строеж за обект „Надстройка и промяна предназначението на таванско помещение в самостоятелно жилище на съществуваща жилищна сграда, намиращ се в гр. Русе, жк. „Здравец“, ул. „Байкал“№3
20. К.Л. № 284 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе Арт“
21. К.Л. № 285 Прекратяване на съсобственост в имоти № 63427.1.48 и 63427.1.44 в гр. Русе, територията на „Парк на младежта“ чрез замяна с равностоен общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.5762 в гр. Русе, бул. „Неофит Бозвели“ на основание чл. 36, ал. 1, т.4 от ЗОС във връзка с чл. 34, ал.1, т. 4 от Наредба №1 на ОбС-Русе
22. К.Л. № 286 Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014-2024 г.
23. К. Л. № 287 Приемане на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2024 г.
24. К.Л. № 288 Запазване на цените по Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
25. К.Л. 297 Корекция на бюджета на Община Русе
26. К.Л. № 298 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2013 г.
27. К.Л. № 299 Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
28. К.Л. № 300 Актуализация на Стратегически план „Русе 2019“ във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г.
29. К.Л. № 302 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
30. К.Л. № 303 „Паркстрой“ ЕООД
31. К.Л. № 304 Приемане на обръщение към Кмета на Община Русе
32. К.Л. № 305 Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за делба на магазин „Детмаг“
33. К.Л. № 307 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
34. К.Л. № 308 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
35. Вх. № 818/04.09.2013 г. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2013/2014 г.
36. Разни

Председател:
/ Д. Кънчев /