Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПК по Икономическа политика за заседанието на 09.05.2012 г., 10:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Икономическа политика

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Заседание на 09.05.2012 г., 10:00 ч., Заседателна зала

1. Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе – К.Л. 143

2. Изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе – К.Л. 144

3. Промяна в състава на Местната комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ, определяне размера на режийните вноски и разпределяне на набраните средства – К.Л. 145

4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2012 година – К.Л. 147

5. Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29 ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011г. бюджет 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2010г. – Приложение №17 – К.Л. 148

6. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013г. в изпълнение на общинска стратегия зя развитие на социалните услуги (2010 – 2015г.) – К.Л.150

7. Решение за кандидатстване на Общино Русе за финансиране на проект от Национален Доверителен ЕкоФонд – К.Л. 151

8. Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2012 г и откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на “Агропродукт” АД – К.Л. 152

9. Реконструкция на пазар “Олимп”, стопанисван и управляван от “Общински пазари” ЕООД, гр. Русе – К.Л. 153

10. Приемане Годишните финансови отчети за 2011 г. на общинските търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители – К.Л. 154

11. Определяне на представители на Общината в Съвети на директорите на търговски дружества с общинско участие – К.Л. 155

12. Допълване на Решение № 55 на ОбС – Русе, прието с Протокол № 5 / 19.01.2012 г., относно предоставяне на безвъзмездно ползване помещения – частна общинска собственост – К.Л. 156

13. Провеждане на публично обявен конкурс за отдаване под наем на части от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 157

14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 158

15. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 159

16. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 160

17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – К.Л. 161

18. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – К.Л. 162

19. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – К.Л. 163

20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – К.Л. 164

21. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с.Червена вода, община Русе, местност “Коцева чешма”, представляващ имот № 045001 – К.Л. 165

22. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.05.2012г. – К.Л. 166

23. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие Спортни имоти – К.Л. 167

24. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2012/2013 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Дим.Кънчев)